مربیان

مهندس فاطمه حاجی احمد

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری و نقشه کشی معماری

سابفه تدریس : 10 سال

یاسر اسمعیلی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
سابقه تدریس : 6 سال

مهندس ناصر دهدشتی

مدرک تحصیلی : لیسانس معماری و طراحی داخلی

سابقه تدریس : 5 سال

مهندس مجتبی بگوردی

لیسانس معماری
سابقه تدریس 4 سال

مهندس فریبا کرمی

مدرک تحصیلی : لیسانس نرم افزار کامپیوتر

سابقه تدریس : 5 سال

سمیه طاهر آبادی

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

سابقه تدریس : 4 سال

فهیمه شورمیج

مدرک تحصیلی : مترجمی زبان انگلیسی

سابقه تدریس : 3 سال

سمیرا میرزایی

مدرک تحصیلی : لیسانس نرم افزار کامپیوتر

سابقه تدریس : 3 سال

مهندس علیرضا غربی

کارشناسی ساخت و تولید
تدریس دوره های نقشه کشی ،نرم افزار های مهندسی کتیا و سالید ورک
سابقه تدریس:5 سال

معصومه اسماعیل زاده

مدرک تحصیلی : لیسانس زبان انگلیسی

سابقه تدریس : 2 سال