نمونه کارها

دیپلم گردشگری

دیپلم گردشگری

دیپلم گردشگری ارائه مهارت های دیپلم گردشگری، راهنمای گردشگری و اکوتوریسم در رشته دیپلم گردشگری و در مهارت راهنمای عمومی گردشگری کارآموز با مفاهیم کلی راهنمای سفرهای داخلی و خارجی، شناخت کافی از صنعت سفر و گردشگ…