فهرست مهارت های دیپلم درسی

شما با گذراندن هرکدام از مهارت های دیپلم در آموزشگاه نخبگان خلاق میتوانید مدرک رسمی از سازمان فنی و حرفه ای جهت تطبیق در آموزش و پرورش و دیپلم درسی دریافت نمایید